Nekrolog over Maren Høj, 1952.

Søndag den 6.juli døde Maren Høj, Bandsby. Med hende er en betydelig, elsket og særpræget Kvinde gaaet bort. Hun stammede fra Vedersø, kom til Holmsland og blev gift med Gårdejer Niels Høj, Bandsby. Efter sin Mands død for godt 30 Aar siden, drev hun selv Gaarden en Aarrække, til hun overdrog den til sin Søn, Kr. Høj.
Her hos Sigrid og Kr. Høj vedblev hun at have sit Hjem, men hun rejste dog meget ud og besøgte sine Børn. Det var under et Besøg hos en Datter i Skovgaard i Nees, at hun døde.
Maren Høj var 91 Aar, men trods sin høje Alder var hun fuldt aandsfrisk til det sidste. Hun var mild og forstaaende over for den yngre Generation, og hun levede stærkt med baade i sin Slægts og Sognets Liv. For saa sent som 2 Mdr. siden deltog hun i en Sønnedatters Bryllup og sad og glædede sig ved Festen til langt ud paa Aftenen.
Onsdag den 9. Juli blev hun begravet paa Ny Sogns Kirkegaard under meget stor Deltagelse.
Hun var agtet og afholdt, og hendes Minde vil leve længe paa Holmsland.

Sign. M.N.

Kommentar:
Ny Sogn ligger på Holmsland vest for Ringkøbing. Hendes aftægtsår på Holmsland var ikke særligt gode, fordi forholdet til søn/svigerdatter var noget anstrengt, formentlig på grund af svigerdatterens noget påholdende og strikse væremåde.